KLAUZULA RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RR Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Antoniewska 1D/17E, 02-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000795439, REGON 383918652, NIP 9512487659
w rozumieniu „RODO” to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator będzie zbierał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym online, przekazanym numerze telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO by móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie oraz w zakresie i w celu:
a) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (formularz kontaktowy online), dalej zwanej „Umową”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dostosowywanie produktów i usług Administratora do Pana/Pani potrzeb, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną, to jest do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e) w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora,
f) badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez Administratora usług,
g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktu lub usługi najlepiej dopasowanej do Pana/Pani potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Pana/Pani i/lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnione instytucje (np. nadzorowi finansowemu, firmom ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),
b) funkcjonariusze publiczni np.: notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również operatorom pocztowym i firmom kurierskim, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i podatkowe, prawne, brokerskie, z zakresu likwidacji szkód, windykacyjne i ochroniarskie, doradcze, audytorskie i kontrolne.
6. Administrator przekaże Pana/Pani dane osobowe podmiotom wskazanym w ust. 5 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
7. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań przez Administratora na Pana/Pani żądanie.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) wykonania Umowy – do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie strony, w tym również do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Pana/Panią,
b) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do Pana/Pani potrzeb – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
c) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e – mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e – mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
e) analitycznych lub statystycznych – do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych czy statystycznych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
f) badania satysfakcji ze świadczonych usług – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawie Umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
9. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
10. Administrator oświadcza, że nie będzie dzielić się Pana/Pani danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
11. W związku z tym, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty elektronicznej znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
12. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych poza EOG Administrator zapewni ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.
13. Administrator zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 14. Administrator będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
15. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Pana/Pani o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
16. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu przez Pana/Panią sprzeciwu, Administrator zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Panu/Pani wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Administratora do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
17. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) do przenoszenia swoich danych,
d) wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).